HAI
elements
elements
elements
Đăng ký
    Thông tin thí sinh
  • Thuyết minh dự án
  • Mô tả tổng quát về dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ứng dụng công nghệ trí tuệ AI. Sản phẩm, giải pháp của dự án giải quyết được vấn đề gì. Mô hình hoạt động,...
  • Mô tả về sản phẩm, giải pháp và các tính năng đề giải quyết các vấn đề thực tế. Tính đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, tài sản trí tuệ (nếu có)
  • Khách hàng tiềm năng là ai, tại sao họ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của dự án? - Tiềm năng quy mô thị trường; phân tích các đối thủ cạnh tranh, định vị thị trường - Các thức bán sản phẩm
  • Mô tả về nguồn lực thực hiện dự án (nhân lực, tài chính, trang thiết bị, công nghệ (nếu có), các đối tác, cố vấn (nếu có),...
  • Kết quả đã đạt được hiện tại (nếu có) và định hướng phát triển dự án
  •